Számít-e az iskola? Az iskolai lemorzsolódás vizsgálata

Számít-e az iskola? Az iskolai lemorzsolódás vizsgálata

Megjelent az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából kiemelt projekt keretében működő mérés-értékelési program tanulmánykötete, mely egy 2018-2021 között zajlott hazai vizsgálatsorozat kapcsán elemzi az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás (’learning loss’) problé­makörét, fókuszba helyezve az iskola, a tanulási környezet szerepét.

Az itt összegzett mérési eredmények fontos értéke, hogy a kutatók különböző célcsoportok véleményét vetették össze az iskolai tanulási környezetről, összehasonlítva ugyanazon iskolák tanulóinak és pedagógusainak néze­teit, vélekedéseit. A Mit gondolnak a tanulók és mit a pedagógusok című tanulmány ütközteti ezeket a nézőpontokat és elemzi, hogy hogyan érzékelik a diákok és a tanárok az iskolai célokat, elvárásokat, milyen az iskolához, a tanításhoz, tanuláshoz való viszonyuk, mit gondolnak a diákok tanáraik felkészültségéről és mit gondolnak a tanárok saját felkészült­ségükről.

Az iskolai légkör, klíma és iskolai kötődés kiemelt szerepet kap a lemorzsolódás és az ered­ményesség nemzetközi vizsgálataiban, ezért a szerkesztők külön fejezetet szántak ennek elemzésére.

A lemorzsolódás egyéni, családi és iskolai tényezőinek kapcsolata című tanulmány a nemzetközi szisztematikus elemzések alapján felrajzolt komprehenzív megközelítés empirikus tesztelésére vállalkozik; s arra a következtetésre jut, hogy a vizsgált iskolák körében az intézmények keveset tesznek a lemorzsolódás megakadályozásáért, a tanulmányi siker vagy kudarc inkább az egyéni tényezőkön és családi háttéren múlik.

Hogy mégis mit tehetne az iskola, és mi lehetne másképp, ezzel a kötet további írásai foglalkoznak. Az optimális tanulási környezet támogatását bemutató írás az alapfogalmak értelmezé­se mellett kitér arra, hogy milyen jellemzőkkel írtható le ez a támogató tanulási környezet, va­lamint a pedagógus és az intézményvezető hogy érheti el – milyen úton, milyen tevékenységek mentén – ezt a környezetet.

A kötet utolsó írása a mérések és adatok implikációs lehetőségeivel foglalkozik, bemutatva egy iskolai szintű támogatási koncepciót és annak kísérleti megvalósítását. A koncepció lényege a pedagógusok tanulásának támogatása, ami az intézmény szükségleteire alapozott fenntartható pedagógiai fejlesztés motorjaként funkcionált. A folyamatba ágyazott képzés és támogatás ered­ménye a szakmai közösségek tanulásának szervezeti szintű beágyazása, a tanulási folyamatot erősítve segíti elő az iskolafejlesztést, amely végső soron hatással van a tanulók iskolai eredmé­nyességének növelésére.

A kötet oktatási szakértőknek, elemzőknek, iskolavezetőknek, pedagógusoknak szól. Példa arra, hogy a különböző mérések, adatgyűjtések hogyan használhatók döntéselőkészítésre, fejlesztések megalapozására és monitoringozására.

A kötet ide kattintva tölthető le.