KULTÚRAVÁLTÁS TANTESTÜLETI SZINTEN. A KOMPLEX INSTRUKCIÓS PROGRAM TÁMOGATOTT ADAPTÁCIÓJA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYEREKEKET NEVELŐ ISKOLÁKBAN

Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás

30 órás pedagógus-továbbképzés

MI A KÉPZÉS CÉLJA?

A képzés a Hejőkeresztúron már évtizedes sikereket eredményező, szakmai körökben országosan és nemzetközileg is elismert KIP (Komplex Instrukciós Program) helyi adaptációjára törekszik tantestületi szinten.

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Teljes nevelőtestületeknek az általános iskolától a középiskoláig.

A képzés során a résztvevő megismeri

  • az általános megismerő kompetenciák, a szociális kompetenciák, a kommunikációs készség fejlesztésének lehetőségeit, a tanulói státuszkezelést,
  • a tantestületen belüli erősségek és fejlesztendő területek azonosítását majd, az órai munka siker- és sikertelenségtényezőit,
  • az osztálytermen belüli méltányosság megteremtésére az ismeretelsajátítást befolyásoló státuszkezelést támogató óraszervezést; a kooperatív csoportmunkát megalapozó, nyitott végű, differenciált feladatok tervezését.

A tréninget végigkíséri az interaktivitás, amelynek keretén belül a KIP elveinek megfelelő tanóra- szimuláció, csoportmunka, kiscsoportos megbeszélés segíti a résztvevőket az osztálytermi folyamatok megismerésében.

MIÉRT AJÁNLJUK A KÉPZÉST?              

Mert a képzés révén a résztvevők

  • felismerik a hatékony közösségi szakmai kommunikáció fontosságát, annak főbb feltételeit, szakmai fogásait,
  • megismerik a KIP elméletét és ideális gyakorlati megvalósulásának formáját,
  • képesek lesznek saját tantárgyukon belül a fókuszálásra (helyes célok kitűzésére és megvalósítására), KIP-óravázlat összeállítására, a tanulók egyéni differenciálására, a kooperatív technikák szakszerű alkalmazására,
  • képesek lesznek tanulóik és saját maguk reflektív, elmélyült és árnyalt értékelésére,
  • kompetensek lesznek a tanulói kommunikációs készségek fejlesztésében, szociális kompetenciák fejlesztésében, általános megismerő kompetenciák (intellektuális) fejlesztésében, státuszkezelésben.